Federale wet tegen sportgokken

By Administrator

Overeenkomstig de Wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van Federale bijdrage in de strijd tegen luchtvervuiling Actieplan 2009 – 2012 6 Het plan is ook vernieuwend wat de preventie van binnenluchtvervuiling betreft. En hier vult het een grote hiaat. In Europa werd veel gedaan rond de

Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er wordt gekozen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (artikel 41 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten). Het gaat om een overheidsopdracht voor leveringen. De federale regering werkt aan een wet over de uitzonderlijke maatregelen die nodig blijven in de strijd tegen de coronapandemie. De Kamer zou het ontwerp na Nieuwjaar bespreken. Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel.B.S., 19.II.1993, gewijzigd op 13 … De wet machtigt de regering wel om de crisistoestand zelf af te kondigen, en niet het parlement. Na drie maanden moet ze wel verslag uitbrengen in het parlement. Het halfrond kan zich De wet tegen discriminatie op basis van seksuele voorkeuren of identiteit is in feite al twee jaar geleden goedgekeurd door het federale parlement, maar conservatieve groepen hadden een referendum daarover afgedwongen. Zij vreesden dat de … Federale bijdrage : kwesties en antwoorden Bronnen : - wet van 26 maart 2014 tot wijziging de gaswet (wet van 12 april 1965) BS 01/04/2014. - KB van 2 april 2014 met betrekking tot de federale bijdrage op aardgas (BS 25/04/2014) A. Forfaitaire vermeerdering

Melden kan, indien u veronderstelt kennis te hebben van misbruiken of onregelmatigheden binnen de federale overheid, in uw eigen dienst of in een andere federale administratieve overheidsdienst. Een integriteitsschending is volgens de wet integriteit van 15 september 2013:

1. De federale Langetermijnvisie (LTV) voor duurzame ontwikkeling. De Langetermijnvisie omvat 15 thema’s en 55 doelstellingen die de federale regering tegen 2050 wil bereiken. Ze overkoepelt de cyclus van plannen en verslagen over duurzame ontwikkeling ingevoerd door de wet van 5 mei 1997, gewijzigd door de wet van 30 juli 2010. Groot-Brittannië schafte zijn wet op godslastering in 2008 af. Nederland pas twee jaar geleden. In het katholieke Ierland zal dit jaar een referendum worden gehouden over een grondwetsartikel en de daarop gebaseerde 'Defamation Act' uit 2009.

Als de federale regering een wet wil wijzigen of invoeren, moet de Bondskanselier het wetsontwerp eerst voorleggen aan de Bondsraad. De Bondsraad heeft dan in de regel zes weken de tijd om zijn commentaar op het wetsontwerp in te dienen, waarop de regering dan weer kan reageren met een schriftelijke conclusie van antwoord.

Apr 23, 2020 · Om de ondernemi. Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 8.48 MB) uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel.B.S., 19.II.1993, gewijzigd op 13 april 1995 (BS, 25 IV 95), 20 januari 2003 (BS, 12 II 03), (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000). Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota (PDF, 194.36 KB). Contactpersoon: dhr. WASHINGTON (ANP/DPA) - Ook de Senaat heeft voor een wet gestemd (93 tegen 2) die de financiering van de Amerikaanse federale overheid tot 11 december zeker stelt. De andere kamer van het parlement De federale staat heeft het coronajaar 2020 afgesloten met een netto staatsschuld van 417,62 miljard euro. Op een jaar tijd kwam er maar liefst 32,1 miljard euro bij, bevestigt Jean Deboutte van De wet vereist ook dat Vrbo informatie met de Mexicaanse fiscale autoriteiten deelt. Belastinginfo verzamelen Als u een factuur- of vakantiehuisadres in Mexico heeft, sturen we u per e-mail een vragenlijst om de juiste belastingstatus op uw boekingen, uitbetalingen en facturering toe te passen. See full list on creg.be

(Belga) De federale regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de invoering van een nieuw moratorium op faillissementen tot 31 januari 2021. Dat heeft het kabinet van minister van Middenstand

mannen – daar actie tegen ondernemen. Als bemiddeling niet lukt, kan je zelfs een gerechtelijke procedure tegen je werkgever opstarten. Als de rechtbank de discriminatie erkent, heb je recht op een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden brutoloon. Breng je werkgever formeel op de hoogte van je medische behandeling.

De wet van 16 november 1972 kent aan het Toezicht op de Sociale Wetten meer bepaald een opdracht toe van advies, informatie, verzoening en controle op het reglementaire conventionele arbeidsrecht. De controleopdracht heeft betrekking op de bepalingen die strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

Federale bijdrage in de strijd tegen luchtvervuiling Actieplan 2009 – 2012 5 1 INLEIDING TOT HET ACTIEPLAN Dit is het vierde federaal actieplan met betrekking tot de lucht, voorafgegaan Dec 17, 2020 · De federale regering van de Verenigde Staten heeft woensdag een financiële sanctie van 200 miljoen dollar tegen Californië aangekondigd vanwege de abortuswetgeving in de progressieve westelijke Exportverboden opleggen, en zelf geneesmiddelen maken: een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) geeft de overheid verreikende macht in de strijd tegen pandemieën.